Transformace péče

     Jsme jedním z pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, které se aktivně zapojilo do procesu Transformace péče o ohrožené děti. Našim úkolem bylo vypracovat komplexní transformační plán zařízení a postupně ho uplatňovat. Cílem bylo snížení pobytové kapacity DD Polička, rozvoj stávajících a vznik nových služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny.

     Z probíhajících analýz vyplynulo, že oblast Poličska je dobře zasíťovaná službami na podporu ohrožených dětí a jejich rodin. Počet dětí, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve své biologické rodině a mají být z rozhodnutí soudu umístěné v pobytových zařízeních, je však stále enormní. Také z těchto důvodů nedošlo ke snížení pobytové kapacity DD Polička. Zaměřili jsme se tedy především na celkové zkvalitnění stávající péče o děti umístěné z rozhodnutí soudu v našem zařízení. Postupně jsme začali realizovat jednotlivé kroky transformace dětského domova. Zrušili jsme školní jídelnu a děti začaly chodit na obědy do škol, které navštěvují, tak jak děti z běžných rodin. Dostaly tak možnost navazovat kontakty s jinými dětmi i mimo školu.

     Díky podpoře Města Polička se nám podařilo v roce 2017 získat do dlouhodobého pronájmu náš první byt v obci Pomezí pro jednu rodinnou skupinu dětí. V návaznosti na tyto změny jsme zavedli ve všech třech rodinných skupinách samostatné hospodaření. Děti se začaly individuálně s přihlédnutím k jejich věku zapojovat do chodu svých domácností. Pod vedením a s pomocí pedagogických pracovníků se učí nakupovat, uklízet, pečovat o své prádlo, vařit a také plánovat svůj volný čas. Snažíme se přiblížit jejich život co nejvíce životu v běžné rodině.

     V roce 2019 byl zahájen provoz bytu pro druhou rodinnou skupinu dětí v Poličce. Také tento byt jsme získali do dlouhodobého pronájmu od Města Polička. Jde se o byt v novém nízkoenergetickém bytovém domě. Děti se zde velmi rychle zabydlely a život v něm si chválí.

     Naše zkušenosti z provozování obou bytů jsou pozitivní. Daří se nám zde uplatňovat individuální přístupu k dětem, což umožňuje jejich  menší počet  v rodinných skupinách. Děti navazují běžné vztahy, hrají si venku s dětmi z rodin a mnozí sousedé ani netuší, že zde žijí děti z dětského domova.

      V letošním roce nás čeká stěhování do nového domu pro jednu rodinnou skupinu dětí a management dětského domova. Poté opustíme stávající nevyhovující prostory původní budovy DD.

     Veškeré kroky, které jsme v rámci transformace učinili, by nebyly možné realizovat bez podpory zřizovatele, Pardubického kraje.